Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky

Skupina ADI Heat & Power uzavřela exkluzivní partnerství se společností Zeppelin CZ s.r.o. a obě společnosti realizují v rámci vzniklého konsorcia projekty kogeneračních jednotek renomovaného výrobce Caterpillar po celé České a Slovenské republice.

Projekty jsou realizovány formou dodávky na klíč klientům včetně kompletních stavebních prací s vlastní investicí zákazníka, anebo formou služby Energy Contractingu, kdy je investorem projektu skupina ADI Heat & Power.

Výhody kogeneračních jednotek

  • Hlavní výhodou kogenerace při porovnání s klasickými zdroji energií je vysoká účinnost využití energie obsažené v palivu. Kogenerací se účinně spotřebovává 90-95 % paliva.
  • Elektřina vyrobená v decentrálním kogeneračním zdroji může být využita k pokrytí spotřeby objektu, v němž je umístěna, nebo může být dodávána do sítě. Teplo vznikající v kogenerační jednotce bývá využito k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo k přípravě technologického tepla.
  • Kogenerační jednotky se nabízejí v mnoha výkonech, což umožňuje přesnou dimenzaci zdroje a tím i optimalizaci tepelného výkonu tak, aby nedocházelo k ztrátám.
  • Díky vysoké účinnosti dochází ke snížení emisí skleníkových plynů, vysoké úspoře paliva a s tím souvisejícího snížení nákladů na výrobu elektřiny a tepla.
  • Decentralizovaná výroba energií je trend, jehož jsou kogenerační jednotky významnou součástí. Jak pro spotřebitele, tak pro výrobce je toto uspořádání výhodné, jelikož dochází ke snížení nebo k úplnému odstranění přenosových a distribučních ztrát. Mimo to decentralizace vede ke zvýšení zabezpečení dodávek energie v dané lokalitě, což spolu se zvýšením počtu výrobců energie vede k větší konkurenci a tím pádem nižším cenám na trhu.

Brožura o kogeneracích ke stažení